Economice

Cum se schimbă comerțul online după transpunerea Directivei Omnibus. Apar efecte legate de contractele cu furnizorii de servicii de apă, electricitate, gaz

Ordonanța Omnibus, prin care România a transpus în legislația națională Directiva (UE) 2019/2161 a Parlamentului European și a Consiliului referitoare la  o mai bună asigurare a respectării normelor Uniunii în materie de protecție a consumatorilor și modernizarea acestor norme, motifică inclusiv Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 34/2014 privind drepturile consumatorilor în cadrul contractelor încheiate cu profesionişti.

Astfel, consumatorii români sunt protejați în relația cu profesioniștii și în cazul în care achiziționează produse online sau produse digitale, prin redefinirea unor termeni. Potrivit noii OUG, prin contract de vânzare se înțelege orice contract în temeiul căruia profesionist transferă sau se angajează să transfere proprietatea asupra unor bunuri către consumator, inclusiv orice contract care are drept
obiect atât bunuri, cât și servicii.

Înainte, contractul de vânzare era definit ca orice contract în temeiul căruia profesionistul transferă sau se angajează să transfere proprietatea asupra unor produse către consumator, iar consumatorul plăteşte sau se angajează să plătească preţul acestora, inclusiv orice contract care are drept obiect atât produse, cât şi servicii;

De asemenea, în definiția contractului de servicii a fost introdus și serviciul digital, astfel că acest tip de contract este definit ca orice contract, altul decât un contract de vânzare, în temeiul căruia profesionistul furnizează sau se angajează să furnizeze un serviciu consumatorului, inclusiv un serviciu digital.

Nu în ultimul rând, au fost definiți și alți termeni din zona comerțului online și a produselor digitale.

Piața online – orice serviciu care utilizează software, inclusiv un site de internet sau o parte a unui site de internet sau o aplicație gestionată de către profesionist sau în numele acestuia, care
le permite consumatorilor să încheie contracte la distanță cu alți profesioniști sau consumatori.
Furnizor de piață online – orice profesionist care pune la dispoziția consumatorilor o piață online.

Citește și

A fost reglementată relația dintre consumator și furnizorii de conținut digital

Prin aprobarea OUG, vor intra sub incidența legislației și acțiunile profesioniștilor care vând conținut digital, ținîndu–se cont de prevederile GDPR.

Potrivit noii OUG, prezenta ordonanţă de urgenţă se aplică, de asemenea, în cazul în care profesionistul furnizează sau se angajează să furnizeze consumatorului conținut digital care nu este livrat pe un
suport material sau un serviciu digital, iar consumatorul furnizează sau se angajează să furnizeze profesionistului date cu caracter personal. Există însă și excepții:

 • când datele cu caracter personal furnizate de consumator sunt prelucrate exclusiv de către profesionist pentru furnizarea conținutului digital care nu este livrat pe un suport material sau a
  serviciului digital în conformitate cu prezenta ordonanţă de urgenţă;
 • când datele cu caracter personal furnizate de consumator pentru a-i permite profesionistului să respecte cerințele legale la care este supus, iar profesionistul nu prelucrează aceste date în niciun
  alt scop.

Până acum, ordonanţă de urgenţă 34/2014 se aplica oricărui contract încheiat între un profesionist şi un consumator, inclusiv contractelor de furnizare a unor servicii de comunicaţii electronice destinate publicului sau a unor servicii de acces şi conectare la reţele publice de comunicaţii electronice, precum şi de livrare a unor echipamente terminale care au legătură cu furnizarea serviciului. Ea se aplică şi contractelor de furnizare a apei, gazelor naturale, energiei electrice sau energiei termice, inclusiv de către furnizorii publici, în măsura în care aceste utilităţi sunt furnizate pe bază contractuală.

Protejați înainte de achiziția de conținut digital sau servicii digitale. Ce informații trebuie să furnizeze profesioniștii

Noua ordonanță o completează pe cea veche și în ceea ce privește obligațiile de informare pe care le au profesioniștii înainte ca un contract, altul decât un contract la distanţă sau un contract în afara spaţiilor comerciale, sau orice ofertă similară să producă efecte obligatorii asupra consumatorului.

Mai exact, profesionistul trebuie să îi furnizeze consumatorului informaţii în mod vizibil, lizibil şi uşor de înţeles, în cazul în care respectivele informaţii nu reies în mod evident din context, și dacă produsele ce fac obiectul contractului este conținut digital sau contractul se referă la servicii digitale.

Potrivit noii OUG, profesionistul trebuie să îi furnizeze consumatorului următoarele informaţii;

 •  acolo unde este cazul, în plus față de o mențiune a existenței cerințelor de conformitate pentru bunuri, conținutul digital și serviciile digitale, existența și condițiile privind serviciile postvânzare și garanțiile comerciale;
 • acolo unde este cazul, funcționalitatea, inclusiv măsurile tehnice de protecție aplicabile, a bunurilor cu elemente digitale, a conținutului digital și a serviciilor digitale;
 • acolo unde este cazul, orice compatibilitate și interoperabilitate relevante ale bunurilor cu elemente digitale, ale conținutului digital și ale serviciilor digitale de care profesionistul are cunoștință sau se poate presupune în mod rezonabil că are cunoștință.

 

Ce informații trebuie să primească clienții când cumpără de la distanță

În cazul contractelor la distanţă sau în afara spaţiilor comerciale sau orice ofertă similară, furnizorii sunt obligați să informeze clienții înainte ca respectivul contract să producă efecte obligatorii ,  despre următoarele :

 •  adresa poştală la care profesionistul este stabilit, precum și numărul său de telefon și adresa sa
  de e-mail şi, dacă este cazul, adresa poştală şi identitatea profesionistului în numele căruia
  acţionează;
 • în cazul în care profesionistul oferă alte mijloace de comunicare online care să garanteze
  conservarea la dispoziția consumatorului, pe un suport durabil, a oricărei corespondențe scrise cu
  profesionistul, inclusiv a datei și a orei unei astfel de corespondențe, informațiile includ și detalii
  referitoare la aceste alte mijloace

Acestea pentru  a-i permite consumatorului să ia rapid legătura cu profesionistul și să comunice cu acesta în mod eficient:

 •  o mențiune referitoare la existența unei garanții legale de conformitate pentru bunuri, conținutul digital și serviciile digitale;
 • acolo unde este cazul, funcționalitatea bunurilor cu elemente digitale, a conținutului digital și a serviciilor digitale, inclusiv măsurile tehnice de protecție aplicabile;
 • acolo unde este cazul, orice compatibilitate și interoperabilitate relevante ale bunurilor cu elemente digitale, ale conținutului digital și ale serviciilor digitale de care profesionistul are
  cunoștință sau se poate presupune în mod rezonabil că are cunoștință.”

Totodată, profesioniștii sunt obligați de noua OUG, acolo unde este cazul, să informeze consumatorul de faptul că prețul a fost personalizat pe baza unui proces decizional automatizat.

Ce informații trebuie să primească consumatorii care încheie contracte cu magazine online

Înainte ca un contract la distanță sau orice ofertă similară de pe o piață online (orice serviciu care utilizează software, inclusiv un site de internet sau o parte a unui site de internet sau o aplicație gestionată de către profesionist sau în numele acestuia) să producă efecte obligatorii asupra consumatorului, furnizorul de piață online furnizează consumatorului într-un mod clar, ușor de înțeles și adecvat mijloacelor de comunicare la distanță, următoarele informații:

 •  informații generale, puse la dispoziție într-o secțiune specifică a interfeței online, care este direct și ușor accesibilă de pe pagina unde sunt prezentate ofertele, privind principalii parametri
  de stabilire a ierarhiei ofertelor prezentate consumatorului ca urmare a căutării efectuate,
 • dacă partea terță care oferă bunurile, serviciile sau conținutul digital este sau nu un profesionist, pe baza declarației respectivei părți terțe față de furnizorul de piață online;
 • dacă partea terță care oferă bunurile, serviciile sau conținutul digital nu este un profesionist, faptul că drepturile consumatorilor care decurg din prevederile legale ȋn vigoare în materie de
  protecție a consumatorilor nu se aplică contractului încheiat;
 • acolo unde este cazul, modul în care obligațiile legate de contract sunt partajate de partea terță care oferă bunurile, serviciile sau conținutul digital și furnizorul de piață online, fără ca
  această informare să aducă atingere responsabilității furnizorului de piață online sau a terțului profesionist în legătură cu contractul, în temeiul prevederilor legale ȋn vigoare.”

Furnizarea de apă, gaz sau electricitate în perioada de 14 zile de la semnarea contractului. Care sunt consecințele

În cazul în care consumatorul dorește ca prestarea unor servicii sau furnizarea de apă, gaz sau electricitate, atunci când acestea nu sunt puse în vânzare într-un volum limitat sau cantitate prestabilită, sau de încălzire centralizată să înceapă în timpul perioadei de retragere ( de răzgândire), iar contractul dă naștere unei obligații de plată pentru consumator, profesionistul trebuie să solicite consumatorului să formuleze o astfel de cerere expresă pe un suport durabil.

În plus, clientul trebuie să confirme profesionistului că a luat cunoștință de faptul că, odată ce contractul a fost executat integral de către profesionist, consumatorul nu mai are dreptul de retragere.Înainte,  profesionistul trebuia să solicite consumatorului să formuleze o astfel de cerere expresă pe un suport durabil, dar nu era necesară și confirmarea clientului că a luat la cunoștință.

Consumatorul nu va suporta costurile pentru furnizarea de apă, gaze naturale sau energie electrică, atunci când acestea nu sunt puse în vânzare într-un volum limitat sau cantitate prestabilită, sau energie termică furnizată, în totalitate sau parţial, în cursul perioadei de retragere, dacă  nu și-a dat acordul prealabil expres cu privire la începerea prestării înainte de sfârșitul perioadei de 14 zile sau de 30 de zile, după caz.

Menționăm că, potrivit OUG, consumatorul beneficiază de o perioadă de 14 zile pentru a se retrage dintr-un contract la distanţă sau dintr-un contract în afara spaţiilor comerciale, fără a fi nevoit să justifice decizia de retragere.Termenul de retragere de 14 zile se extinde la 30 de zile pentru contractele încheiate în contextul vizitelor nesolicitate efectuate de un profesionist la domiciliul unui consumator sau al deplasărilor organizate de un profesionist cu scopul sau efectul de a promova sau a vinde produse consumatorilor, în scopul protejării intereselor legitime ale consumatorilor în ceea ce privește practicile comerciale sau de vânzare agresive sau înșelătoare.

Perioadele de retragere expiră ȋn termen de 14 zile sau 30 de zile, după caz, de la:

 • data încheierii contractului, în cazul contractelor de prestări de servicii;
 • ziua în care consumatorul sau o parte terţă, alta decât transportatorul şi care este indicată de consumator, intră în posesia fizică a produselor, în cazul contractelor de vânzare, sau:
  (i) în cazul în care consumatorul comandă printr-o singură comandă produse multiple care vor fi livrate separat, ziua în care consumatorul sau o parte terţă, alta decât transportatorul şi care este
  indicată de consumator, intră în posesia fizică a ultimului produs;
  (ii) în cazul livrării unui produs care constă din mai multe loturi sau piese, ziua în care consumatorul sau o parte terţă, alta decât transportatorul şi care este indicată de consumator,
  intră în posesia fizică a ultimului produs sau a ultimei piese;
  (iii) în cazul contractelor pentru livrarea periodică de produse pe o perioadă de timp determinată, ziua în care consumatorul sau o parte terţă, alta decât transportatorul şi care este
  indicată de consumator, intră în posesia fizică a primului produs;
 • data încheierii contractului, în cazul contractelor pentru furnizarea de apă, gaze naturale, energie electrică, atunci când acestea nu prevăd vânzarea într-un volum limitat sau cantitate
  stabilită, de energie termică sau de conţinuturi digitale care nu sunt livrate pe un suport material.

În cazul în care profesionistul nu a transmis consumatorului informaţiile privind dreptul de retragere , perioada de retragere expiră la 12 luni de la sfârşitul perioadei iniţiale de retragere, de 14 zile. În cazul în care profesionistul a transmis consumatorului informaţiile privind retragerea în termen de 12 luni, perioada de retragere expiră ȋn termen de 14 zile sau 30 de zile, după caz, de la data la care consumatorul primeşte informaţiile respective.

Sunt exceptate de la dreptul de retragere în ceea ce priveşte contractele la distanţă şi contractele în afara spaţiilor comerciale următoarele:

 • contractele de servicii, după prestarea integrală a serviciilor și, în cazul în care contractul dă naștere unei obligații de plată pentru consumator, dacă executarea a început cu acordul prealabil expres al consumatorului și după ce acesta a confirmat că a luat cunoștință de faptul că își va pierde dreptul de retragere după executarea integrală a contractului de către profesionist;
 • contractele de furnizare de conținut digital care nu este livrat pe un suport material, dacă executarea a început și, în cazul în care contractul dă naștere unei obligații de plată pentru
  consumator, ȋn condiţiile ȋn care:
  i) consumatorul și-a dat acordul prealabil expres pentru începerea executării în cursul perioadei de retragere

ii) consumatorul a confirmat că a luat cunoștință de faptul că își va pierde dreptul de retragere în consecință;
iii) profesionistul a furnizat confirmarea încheierii contractului.

În cazul contractelor de servicii care dau naștere unei obligații de plată pentru consumator, atunci când consumatorul a solicitat în mod expres o vizită din partea profesionistului în scopul efectuării de reparații, consumatorul pierde dreptul de retragere după ce serviciul a fost executat integral, dacă executarea a început cu consimțământul prealabil expres al consumatorului.

Informații obligatorii înainte de încheierea unui contract prin mijloace de comunicare la distanță

În cazul în care contractul este încheiat printr-un mijloc de comunicare la distanță ce permite un spațiu sau un timp limitat pentru afișarea informației, profesionistul trebuie să furnizeze în cadrul mijlocului de comunicare respectiv sau prin intermediul acestuia, înaintea încheierii contractului, cel puțin următoarele informații

 • principalele caracteristici ale bunului sau serviciului,
 • identitatea profesionistului,
 • prețul total,
 • dreptul la retragere,
 • durata contractului și, în cazul contractelor pe durată nedeterminată, modalitățile de încetare a
  contractului

De asemenea, profesionistul trebuie să pună la dispoziția clienților și un formularul tipizat de retragere din contract.

Ce nu pot profesioniștii face cu datele personale ale clienților în cazul retragerii din contract.

 • Este interzis profesionistului de a utiliza orice conținut, altul decât datele cu caracter personal, care a fost furnizat sau creat de consumator la utilizarea conținutului digital sau a
  serviciului digital furnizat de profesionist, cu excepția cazului în care acest conținut:
  a) nu are nicio utilitate în afara contextului conținutului digital sau al serviciului digital furnizat
  de profesionist;
  b) are legătură doar cu activitatea consumatorului atunci când folosește conținutul digital sau
  serviciul digital furnizat de profesionist;
  c) a fost agregat cu alte date de către profesionist și nu poate fi dezagregat sau poate fi
  dezagregat doar cu eforturi disproporționate;
  d) a fost generat în comun de către consumator și alte persoane, iar alți consumatori pot continua
  să utilizeze conținutul.
 • Cu unele excepții, profesionistul pune la dispoziția consumatorului, la cererea acestuia, orice conținut, altul decât datele cu caracter personal, care a fost furnizat sau creat de consumator la utilizarea conținutului digital sau a serviciului digital furnizat de profesionist.
 • Consumatorul are dreptul de a recupera respectivul conținut digital fără costuri, într-un termen rezonabil și într-un format utilizat în mod curent și care poate fi citit automat, fără
  impedimente din partea profesionistului.
 • În cazul retragerii din contract, profesionistul poate împiedica orice utilizare ulterioară a conținutului digital sau a serviciului digital de către consumator, în special prin blocarea
  accesului consumatorului la conținutul digital sau la serviciul digital sau prin dezactivarea contului de utilizator al consumatorului.
 • În cazul retragerii din contract, consumatorul se abține de la utilizarea conținutului digital sau a serviciului digital și de la punerea acestuia la dispoziția terților.”

 

Share this:

(Visited 4 times, 1 visits today)

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*

code