Economice

CNAIR alocă 123 milioane de lei pentru CNIR, dar fondurile ar putea rămâne neutilizate din lipsă de personal

Veniturile proprii ale Companiei Naționale de Investiții Rutiere (CNIR) se constitue în procent de 15% din veniturile realizate lunar din tariful de utilizare a rețelei de drumuri naționale din România înregistrate de Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR).

„Aceste sume – în valoare de 123,85 milioane de lei (calculată prin eliminarea influenței în valoare de 84,38 milioane de lei, aferentă perioadei ianuarie – mai 2022, având în vedere faptul că în Registrul Contribuabililor inactivi sau reactivați, Compania Națională de Investiții Rutiere S.A. figurează ca inactivă, iar după o eventuală reactivare este necesară o perioadă de pregatire și desfășurare a concursurilor de ocupare a posturilor), – pot funcționa ca sume nerepartizate pe alte tipuri de cheltuieli și care vor reprezenta cheltuiala de întreținere pentru Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A. pe măsura neutilizării de către Compania Națională de Investiții Rutiere S.A. datorită lipsei de personal angajat”, potrivit proiectului de buget al CNAIR pe 2022, publicat pe site-ul Ministerului Transporturilor.

Veniturile totale ale CNAIR au fost estimate în creștere în anul 2022 faţă de cele realizate/preliminate în anul 2021 cu 2,95%, de la 7 miliarde de lei (anul 2021) la 7,21 de miliarde de lei (anul 2022).

În structură, veniturile din exploatare dețin o pondere 99,95%, iar veniturile financiare dețin o pondere de 0,05% în veniturile totale.

Veniturile din exploatare, au fost estimate în creștere cu 3,01% față de cele preliminate/realizate la data de 31.12.2021, respectiv de la 6,99 de miliarde de lei (anul 2021) la 7,2 miliarde de lei (anul 2022).

Cifra de afaceri, care reprezintă veniturile încasate din aplicarea anumitor tarife, specifice activității de transport pe drumurile naționale din România, a fost estimată în creştere cu 6,10% faţă de cea preliminată/realizată în anul 2021.

Buget insuficient pentru întreținerea drumurilor

Veniturile pentru activitatea de întreținere, finanțată din transferurile curente de la bugetul de stat, în valoare de 806,47 de milioane de lei, au fost diminuate cu suma de 80,65 de milioane de lei, (reținere în procent de 10%) și sunt programate în valoare de 725, 82 de milioane de lei. Aceste transferuri de la bugetul de stat pentru activitatea de întreținere infrastructură rutieră reprezintă aproximativ 72,87% din necesarul minim de fonduri estimat pe anul 2022, în valoare de 996 de milioane de lei.

În structura veniturilor din exploatare, au fost programate și sume din “vânzarea activelor și altor operații de capital –active corporale”, respectiv venituri aferente investițiilor finanțate din surse bugetare, la momentul scoaterii din evidența patrimonială, în valoare estimată de 4,52 miliarde de lei, în creștere cu 18,78% față de realizările preliminate la data de 31.12.2021, care sunt în valoare de 3,81 miliarde de lei.

Veniturile financiare sunt programate în scădere cu 50,58% față de cele preliminate/realizate la data de 31.12.2021, respectiv în valoare de 3,8 milioane de lei.

Cheltuielile totale au fost fundamentate în funcţie de activităţile concrete din programele de achiziţii de bunuri şi servicii, pentru desfăşurarea activităţii, fundamentate pe baza posibilităţilor reale de plată a acestora, a programelor de investiţii şi dotări, în limita surselor legale de finanţare a acestora, a recalculării cheltuielilor de natură salarială şi a cheltuielilor de mandat.

Cheltuielile totale au fost dimensionate în functie de nivelul veniturilor totale programate a se realiza în anul 2022 și au fost estimate în creștere cu 3,24% faţă de cheltuielile totale preliminate/realizate în anul 2021, respectiv în valoare de 7,2 miliarde de lei.

În structura cheltuielilor totale, cheltuielile din exploatare dețin o pondere 99,98%, iar cheltuielile financiare dețin o pondere de 0,02%.

Cheltuielile de exploatare în anul 2022, vor înregistra o creștere cu 3,24% față de cele preliminate/realizate la data de 31.12.2021 și sunt programate în valoare de 7,2 miliarde de lei.

În totalul cheltuielilor din exploatare, cheltuielile cu bunuri și servicii dețin o pondere de 24,70%, indicatorul “cheltuielile cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate” deține o pondere de 0,10%, indicatorul “cheltuielile cu personalul” deține o pondere de 9,92% iar indicatorul “alte cheltuieli de exploatare” deține o pondere de 65,28%.

În structură, cheltuielile cu bunuri și servicii, au fost programate în anul 2022, în creștere cu 3,17% față de cele preliminate/realizate în anul 2021, respectiv de la 1,72 de miliarde de lei (anul 2021) la 1,77 de miliarde de lei (anul 2022).

Creșteri semnificative, în cadrul cheltuielilor cu bunuri și servicii în anul 2022, față de cele preliminate/realizate la data de 31.12.2021, vor înregistra cheltuielile privind materialele consumabile cu 25,82% și cheltuielile cu energia și apa cu 36,46%.

Cheltuielile cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate, în valoare de 7,09 milioane de lei, au fost estimate în creștere cu 28,33% în anul 2022 față de cele preliminate/realizate la data de 31.12.2021.

Cheltuielile cu personalul au fost estimate în anul 2022 în creștere cu 12,97% față de cele preliminate/realizate la data de 31.12.2022, respectiv de la 632,23 de milioane de lei (anul 2021) la 714,26 de milioane de lei (anul 2022).

La fundamentarea cheltuielilor de natură salarială s-au respectat prevederile art. 48 din Legea nr. 317/2021 pentru aprobarea bugetului de stat pe anul 2022, cu privire la majorarea cheltuielilor de natură salarială, ținȃnd cont și de nivelul indicatorilor economici de performanță ai proiectului bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022 și de sumele reprezentând creșteri ale cheltuielilor de natură salarială aferente indicelui mediu de creștere a prețurilor prognozat pentru anul 2022.

Cheltuielile de natură salarială, în valoare de 684,02 milioane de lei, au fost estimate în creștere cu 6,72%, faţă de suma aprobată în bugetul anului 2021 prin HG nr. 807/2021, respectiv de la 640,98 milioane de lei (anul 2021).

Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere – S.A. a îndeplinit conditiile privind înregistrarea unui rezultat brut pozitiv și neînregistrarea de plăți restante la 31.12.2021 coroborat cu faptul că bugetul companiei este parte componentă a bugetului general consolidat, în actualul proiect de buget de venituri și cheltuieli pe anul 2022 au fost înscrise cheltuieli de personal în valoare de 714,26 milioane de lei, respectându-se plafonul nominal obligatoriu pentru cheltuielile de personal.

Creșterea cheltuielilor de natură salarială în cuantum de 43,04 milioane de lei se datorează:

-creșterii cheltuielilor de natură salarială, aferente indicelui mediu de creștere a prețurilor de 6,50%, prognozat pentru anul 2022, cu suma de 41,66 milioane de lei, așa cum este prevăzut în Scrisoarea cadru nr.464142/10.12.2021, conform cu art.48 alin. (1) lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2022 nr.317/2021;
– creșterii salariului minim brut pe țară garantat în plată, în valoare de 6.000 lei, în conformitate cu art.48 alin.(1) lit. b) din Legea bugetului de stat pe anul 2022 nr.317/2021.
-cresterea cheltuielilor de natură salarială, respectiv creșterea valorii voucherelor de vacanță în anul 2022, cu suma de 1,37 milioane de lei, conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 8/2009 privind acordarea voucherelor de vacanţă, în conformitate cu art.48 alin.(1) lit. d) din Legea bugetului de stat pe anul 2022 nr.317/2021.

Creșteri de salarii mai mici de 2%

Câștigul mediu brut lunar/salariat, estimat în anul 2022, calculat în conformitate cu prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2022, nr. 317/2021 și a Ordonanței Guvernului nr.26/2013, a fost programat în creștere cu 1,75% față de câștigul preliminat/realizat în anul 2021 iar productivitatea muncii crește în anul 2022 cu 10,42%% față de cea preliminată/realizată la data de 31.12.2021.

Valoarea cheltuielilor de natură salarială preliminate/realizate în anul 2021, în sumă de 608,12 milioane de lei, se situează sub nivelul celei aprobată prin bugetul de venituri și cheltuieli al anului 2021, prin HG nr.807/2021, în valoare de 640,98 milioane de lei.

Cheltuielile aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, în valoare de 2,6 milioane de lei, au fost fundamentate în conformitate cu prevederile art. 37 alin. (2) și (3) din OUG nr. 109/2011. Nu a fost prevazută componenta variabilă a remunerației pentru directorat și membrii Consiliului de Administrație.

Durata mandatului, atât pentru directorat cât și pentru membrii Consiliului de Administrație, este provizorie, mandatele fiind încheiate pe 4 luni, cu posibilitatea prelungirii până la 6 luni

Indicatorul „Alte cheltuieli de exploatare” a fost estimat în creștere în anul 2022 cu 1,90% faţă de valorile realizate/preliminate în anul 2021. În structura categoriei “ alte cheltuieli de exploatare” previzionate pentru anul 2022, ponderea principală o deţin cheltuielile aferente investițiilor finanțate din surse bugetare, la momentul scoaterii din evidența patrimonială, în valoare de 4,52 de miliarde de lei, estimate în creștere cu 18,78% față de cele realizate la data de 31.12.2021.

Cheltuielile financiare care reprezintă 0,02% în totalul cheltuielilor au fost programate te în creștere cu 11,33% față de cele preliminate/realizate la 31.12.2021, în valoare de 1,3 milioane de lei.

Profit brut în scădere

Rezultatul brut (profit) a fost estimat pentru anul 2022 în valoare de 8,37 de milioane de lei, în scădere cu 69,42% față de cel preliminat/realizat la data de 31.12.2021.

Sursele necesare finanțării investițiilor pentru anul 2022, în valoare de 6,39 de miliarde de lei, au fost estimate în creștere cu 15,77% față de cele preliminate/realizate la data de 31.12.2021.

Cheltuielile pentru investiții, în valoare de 5,97 de miliarde de lei, au fost estimate pentru anul 2022, în creștere cu 21,26% față de cele preliminate/ realizate la data de 31.12.2021.

Indicatorii economico – financiari cuprinși în proiectul bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022 au următoarele valori:

– productivitatea muncii crește cu 10,42 cu %, respectiv de la 835,85 de mii lei/persoană la 922,93 de mii lei/ persoană;
– numărul de personal, programat la finele anului 2022, de 7.557 de salariați, va rămâne același cu numărul de personal aprobat, în bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2021 prin HG nr. 807/2021;
– numărul mediu de salariaţi de 6.845 de salariați, a fost programat în scădere cu 70 de salariați, față de numărul mediu de salariați, aprobat în bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2021, prin HG nr.807/2021;
– câștigul mediu lunar pe salariat, determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, calculat conform legii anuale a bugetului de stat în anul 2022, în valoare de 7.506,85 de lei/persoană este estimat în creștere cu 1,75% față de cel preliminat/realizat la nivelul anului 2021, respectiv în valoare de 7.377,56 de lei/persoană;
– cheltuielile totale la 1.000 lei venituri totale, vor ȋnregistra o creștere cu 0,28% față de cheltuiala preliminată/realizată în anul 2021;
– creanţele restante ale anului 2022, au fost estimate în scădere cu 1,99% față de valoarea preliminată/realizată a anului 2021;
– plăţile restante, compania și-a propus să nu înregistreze plăți restante la data de 31.12.2022;
– în anul 2022, indicele de creştere a veniturilor totale este de 2,95% iar indicele de creștere al cheltuielilor totale este de 3,24%;
– pentru anul 2022, se estimează un profit brut în valoare de 8,37 de milioane de lei, mai mic cu 78,68% față de cel preliminat/realizat la data de 31.12.2021.

Indicele de creștere a cheltuielilor totale în anul 2022 este mai mare decât indicele de creștere a veniturilor totale.

În anul 2021, a fost înregistrat un profit preliminat în valoare de 27,37 de milioane de lei, mai mare decât cel programat și aprobat în bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2021, cu 264,49%.

Rezultatul brut prevăzut pentru anul 2022, în valoare de 8.371,62 de mii lei, a fost estimat în creștere față de cel aprobat în anul 2021 cu 11,47% dar în scădere cu 69,42% față de cel preliminat la data de 31.12.2021.

În anul 2022, cheltuielile cu întreținerea infrastructurii rutiere (întreținere pe timp de vară, pe timp de iarnă, asigurarea siguranței rutiere, întreținerea periodică a podurilor și lucrărilor accidentale, întreținerea și operarea pe rețeaua de autostrăzi aflată în administrare: Autostrada A1, A2, A3 si A4) au fost programate în creștere față de cele realizate la nivelul anului 2021.

Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere este o companie care funcționează sub autoritatea statului, iar din anul 2016 a acoperit pierderile contabile din anii precedenți anului 2016. În anul 2022 a programat un buget echilibrat, în sensul utilizării integrale a veniturilor prevăzute și asigurând funcția de administrator al rețelei naționale rutiere, conchid autorii proiectului de buget pentru acest an.

Share this:

(Visited 3 times, 1 visits today)

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*

code